Koło Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych Powiatu Hrubieszowskiego
10
21

Działalność Koła

W ciągu roku szkolnego organizowane są cztery spotkania samokształceniowe bibliotekarzy. Mają one charakter warsztatów, szkoleń, spotkań integracyjnych. Przygotowują je nauczyciele bibliotekarze, zapraszając często osoby z zewnątrz.

Tematyka spotkań dotyczy:
» zagadnień bibliotekarskich (katalogowanie, skontrum, ewidencja zbiorów itd.),

» metodyki pracy z czytelnikiem (komunikacja interpersonalna, praca z uczniem zdolnym i uczniem trudnym),

» wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (komputeryzacja biblioteki, korzystanie z różnych programów użytkowych),

» aktualnych zagadnień związanych z reformą oświaty (awans zawodowy, mierzenie jakości pracy itd.). Inną formą doskonalenia zawodowego są wycieczki o charakterze szkoleniowym do dużych polskich bibliotek (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Krasińskich itd.).

Na spotkaniach szkoleniowych wszyscy uczestnicy zapoznawani są z najnowszą fachową literaturą z różnych dziedzin wiedzy,literature fachową z bibliotekarstwa, a także otrzymują przydatne im w pracy materiały. Dużą rolą w pracy Koła odgrywa Biblioteka Pedagogiczna w Zamożciu Filia w Hrubieszowie. Jej siedziba jest częstym miejscem spotkań Koła, a pracownicy przygotowują zestawienia bibliograficzne, literaturą do omawianych tematów, organizują szkolenia, udzielają instruktażu.

Znaczącym osiągnięciem w kilkuletniej działalności Koła jest publikacja "Materiały metodyczne nauczycieli bibliotekarzy" opracowana przez Agnieszkę Zyśk (nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie) i Barbarę Kurek-Kaszubę (nauczyciela bibliotekarza Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie).